EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu, 13.01.2012. godina
 

SKUPŠTINA CRNE GORE

Na osnovu člana 90 stav 4 Ustava Crne Gore i člana 128 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo

ZAHTJEV
za sazivanje Skupštine Crne Gore 24. saziva na sjednicu vanrednog zasijedanja u 2012. godini za 30. januar 2012. godine sa početkom u 12 sati

Saglasno članu 128 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, za dnevni red sjednice vanrednog zasijedanja određujemo:

1. PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU

POSLANICI:

Snežana Jonica
Vasilije Lalošević
Neven Gošović
Aleksandar Damjanović
Predrag Bulatović
Veselin Bakić
Dr Miloje Pupović
Velizar Kaluđerović
Dr Svetozar Golubović
Veselinka Peković
Nataša Vuković
Dobrica Šljivančanin
Milan Knežević
Obrad Gojković
Dr Radosav Nišavić
Dragoslav Šćekić
Andrija Mandić
Goran Danilović
Dr Strahinja Bulajić
Slaven Radunović
Emilo Labudović
Novica Stanić
Radojica Živković
Dr Budimir Aleksić
Kemal Purišić
Dr Amer Halilović
Suljo Mustafić

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE
KLUB POSLANIKA

Broj: 05-721
Podgorica, 13.01.2012. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodinu Ranku Krivokapiću, predsjedniku

Na osnovu člana 93 Ustava Crne Gore podnosim PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

POSLANIK
Snežana Jonica

 

Predlog
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU
 

Član 1

U Zakonu o crnogorskom državljanstvu (Službeni list CG, br. 13/08 od 26.02.2008. godine, 40/10 od 22.07.2010. godine, 28/11 od 10.06.2011. godine i 46/11 od 16.09.2011. godine) član 5 mijenja se i glasi:
Crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče lice:
1. čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja crnogorski državljani;
2. čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja lica crnogorski državljanin, a rođeno je u Crnoj Gori;
3. čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja lica crnogorski državljanin, a rođeno je na teritoriji druge države.

Član 2

Član 6 mijenja se i glasi:
Crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče i dijete, u slučaju potpunog usvojenja, ako je jedan od usvojilaca crnogorski državljanin.

Član 3

U članu 11 stav 1 riječi „pet godina” zamjenjuju se riječima „tri godine”.

Član 4

U članu 41v stav 2 mijenja se i glasi:
„Lice koje ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine prije 3. juna 2006. godine, a u tom periodu je bilo maloljetno, te nije imalo obavezu posjedovanja lične karte, stiče crnogorsko državljanstvo prijemom pod uslovima iz stava 1 ovog člana.
U stavu 3 riječi „do 31. januara 2012. godine” zamjenjuju se riječima
„do 31. marta 2012. godine”.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

 

OBRAZLOŽENJE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona nalazi se u članu 16 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Skupština Crne Gore je 6. septembra 2011. godine donijela Zakon o dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu kojim su predviđene olakšice za prijem u crnogorsko državljanstvo za državljane bivših republika SFRJ koji su imali prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2004. godine i ličnu kartu izdatu po važećim zakonima. Rok za podnošenje zahtjeva za lica koja ispunjavaju navedene uslove je 31. januar 2012. godine.

Imajući u vidu činjenicu da je zakon stupio na snagu tek 24. septembra 2011. godine, da je njegova primjena u područnim jedinicama MUP-a počela početkom oktobra, da januar kao posljednji mjesec primjene ove odredbe ima bitno smanjen broj radnih dana zbog praznika, te da MUP CG zvaničnim saopštenjem nije upoznao građane sa pravima stečenim ovim dopunama zakona, kao i sa uslovima pod kojima mogu u područnim jedinicama ostvariti svoja prava, što je proizvelo posledicu da veliki broj građana nije upoznat sa svojim pravima, smatramo da je neophodno donijeti zakon kojim će se ovaj rok produžiti.

Još jedan razlog za predlaganje ovog zakona, naročito u dijelu produženja navedenog roka za podnošenje zahtjeva, je i činjenica da je članom 68 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Crne Gore” broj 46/11 od 16.09.2011. godine) propisano sljedeće:

„Lice koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona upisano u birački spisak, a bez podataka o državljanstvu ili mu je upisano državljanstvo neke od republika bivše SFRJ, organ lokalne uprave nadležan za vođenje biračkog spiska u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, obavijestiće da u biračkom spisku nema podatak o crnogorskom državljanstvu.”

Imajući u vidu da najveći dio lokalnih samouprava nije ovu obavezu realizovao do 7. novembra 2011. godine, kako je bilo predviđeno zakonom samim tim je i logično da se i rok iz Zakona o dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu zbog tog kašnjenja produži.

Osim navedenog, što je bio osnovni razlog za predlaganje zakona, predložene su još neke izmjene o kojima je bilo riječi i prilikom donošenja navedenih dopuna u septembru, ali se zbog hitnosti i potrebe donošenja ovih dopuna zakona uz Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika odustalo od većih korekcija. Predloženim izmjenama se preciziraju norme koje su ostavljale nedoumice prilikom primjene i rješava na pravedan način sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom.

USAGLAŠENOST PREDLOŽENOG RJEŠENJA SA USTAVOM CRNE GORE, EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM AKTIMA

Sloboda države da uređuje oblast državljanstva svojim unutrašnjim pravom ograničena je međunarodnim pravom, naročito Evropskom konvencijom o državljanstvu, koja obavezuje članice Savjeta Evrope, kao i konvencijama Ujedinjenih Nacija.

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu je u potpunosti u skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu, kao i sa preporukama Savjeta Evrope o prevenciji i smanjenju apatridnosti, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Konvencijom o pravima djeteta, Konvencijom o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Konvencijom o smanjenju apatridije, Konvencijom o izbjeglicama, Konvencijom o smanjenju apatridnosti u odnosu na države sukcesore i drugim dokumentima.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

ČLAN 1 - Ovim članom vrše se izmjene u članu 5 Zakona. Članom 5 Zakona o crnogorskom državljanstvu propisani su uslovi za sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom.

Predloženim izmjenama obezbjeđuje se da svako dijete koje je rođeno van Crne Gore, a jedan roditelj mu je crnogorski državljanin stiče crnogorsko državljanstvo porijeklom.

Dosadašnje zakonsko rješenje je to pravo prvo potpuno ograničavalo ukoliko dijete ima državljanstvo druge države, a zatim ga selektivno odobrilo izmjenama zakona u julu 2010. godine samo djeci rođenoj van Crne Gore, čiji je jedan roditelj crnogorski državljanin, ukoliko nemaju državljanstvo drugog roditelja.

Na ovaj način je djeci važećim zakonom dozvoljeno dvojno državljanstvo sa bilo kojom drugom državom, a isključeno je samo sa državom čiji je državljanin drugi roditelj. Izmjenama predviđenim ovim članom se sva djeca stavljaju u potpuno isti i ravnopravan položaj, jer se briše dio norme koji je učinio selektivnom.

U tekstu predloženog člana se umjesto izraza dijete koristi izraz lice, jer smatramo da pravo na sticanje državljanstva porijeklom treba da bude vezano za državljanstvo roditelja, a ne za starosnu dob lica koje po tom osnovu stiče državljanstvo.

ČLAN 2 - Ovim članom se vrše izmjene člana 6 koje se odnose na sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom za djecu koja su usvojena, a jedan od usvojilaca je crnogorski državljanin.

ČLAN 3 - Ovim članom se vrše izmjene u članu 11 važećeg zakona. Članom 11 predviđeno je da crnogorsko državljanstvo prijemom stiče lice koje je u braku sa crnogorskim državljaninom najmanje tri godine i zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje 5 godina. Ovim članom se mijenja rok predviđen za „zakonit i neprekidan boravak u Crnoj Gori” tj. smanjuje se sa 5 na 3 godine, jer se na taj način poistovjećuje potreban period trajanje braka i trajanja boravka.

ČLAN 4 - Ovim članom produžuje se za dva mjeseca rok za podnošenje zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo pod olakšanim uslovima predviđenim u članu 41v. Takođe precizira se odredba iz člana 41v stav 2 koja je proizvodila nedoumice i različita tumačenja kod primjene.

Na ovaj način se pojašnjava da olakšice iz stava 1 člana 41v važe i za ona lica koja zbog toga što su bila maloljetna u periodu prije 3. juna 2004. godine nisu posjedovala ličnu kartu, a ispunjavaju sve ostale uslove predviđene u članu 41v stav 1.

ČLAN 5 - Članom 5 propisuje se stupanje na snagu danom objavljivanja na osnovu člana 146 stav 2 Ustava Crne Gore.

Razlozi zbog kojih se predlaže stupanje na snagu danom objavljivanja odnose se na činjenicu da se predlogom zakona produžuje rok propisan važećim zakonom, a koji ističe 31. januara 2012. godine.

PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA NEOPHODNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA  

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva.

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413722 Copyright :SNP CG,2007 Online :1846