EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Zapisnik sa VIII sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2009. god. Skupštine CG, održane 22,23. i 28. decembra 2009. godine
 

ZAPISNIK
sa 8. sjednice drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini Skupštine Crne Gore 24. saziva, održane 22, 23. i 28. decembra 2009.godine

Sjednica je počela 22. decembra u 11 sati i 55 minuta.

Sjednici je predsedavao Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine, a jednim dijelom, zbog spriječenosti predsjednika, predsedavaf su, naizmjenično, Željko Šturanović i Rifat Rastoder, potpredsjednici Skupštine.

Skupština je usvojila zapisnik sa 5. sjednice drugog redovnog zasijedanja u 2009.godini.

U postupku utvrđivanja dnevnog reda, poslanik Neven Gošović predložio je da se iz predloženog dnevnog reda izostavi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i obrazložio predlog.

Skupština nije prihvatila predlog poslanika Nevena Gošovića da se iz predloga dnevnog reda izostavi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (glasala su 43 poslanika - 15 za, 27 protiv, jedan uzdržan).

Prilikom glasanja o predlogu dnevnog reda u cjelini, predsjednik Skupštine je konstatovao da je glasalo ukupno 36 poslanika, što nije kvorum, a da u sali ima više poslanika, pa je odredio da se glasanje ponovi i obavi prozivkom poslanika.

Glasala su 54 poslanika - 34 za, 15 protiv, pet uzdržanih, pa je za sjednicu utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Predlog zakona o Vojsci Crne Gore;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji;
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi;
5. Predlog zakona o Fondu rada;
6. Predlog zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore;
7. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore;
8. Izbori i imenovanja.

* * *

Predsjednik Skupštine je obavijestio da je u Kolegijumu predsjednika Skupštine dogovoreno da se danas obavi pretres o predlozima zakona o Vojsci, odbrani i policiji, s tim što će se objediniti pretres o predlozima zakona o Vojsci i odbrani.
Zatim se prešlo na dnevni red.

Prva i druga tačka:

- PREDLOG ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE
- PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

Boro Vučinić, ministar odbrane dao je dopunsko obrazloženje Predloga zakona.

Poslanik Goran Danilović javio se za proceduralnu intervenciju i zatražio da se saopšti koje sugestije i predlozi Odbora za bezbjednost i odbranu su prihvaćeni, a poslanik Milorad Vuletić, izvjestilac Odbora saopštio stavove Odbora.

Izlaganje Bora Vučinića, ministra odbrane komentarisali su Predrag Bulatović i Nebojša Medojević, a Boro Vučinić odgovorio na komentare.

U pretresu su učestvovali:


1) Obrad Stanišić,
2) Nataša Vukovlć,
3) Milorad Vuletić. IZlaganje je komentarisao Predrag Bulatović, a Milorad Vuletić odgovorio na komentar,
4) Goran Danilović. Izlaganje su komentarisali Obrad Stanišić i Boro Vučinić, ministar odbrane, a Goran Danilović odgovorio na komentare,
5) Ervin Spahić,
6) Predrag Bulatović, a Boro Vučinić, ministar odbrane odgovorio na pitanja iz izlaganja Predloga Bulatovića. Izlaganje Predraga Bulatovića komentarisali su Raško Konjević i Srđan Brajović, a Predrag Bulatović odgovorio na komentare,
7) Predrag Sekulić. Izlaganje su komentarisali Vasilije Lalošević i Srđan Brajović, a Predrag Sekulić odgovorio na komentare,
8) Nebojša Medojević. Izlaganje je komentarisao Vasilije Lalošević, a Nebojša Medojević odgovorio na komentar,
9) Raško Konjević. Izlaganje su komentarisali Koča Pavlović i Vasilije Lalošević, a Raško Konjević odgovorio na komentare,
10) Suljo Mustafić.

Boro Vučinić, ministar odbrane dao je završnu riječ, nakon završenog pretresa.

Proceduralnu intervenciju koristio je Koča Pavlović i podsetio o stavu Pokreta za promjene o NATO-u.

Treća tačka - PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI.

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave dao je dopunsko obrazloženje Predloga zakona.

Poslanik Luiđ Škrelja, izvjestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo saopštio je stavove Odbora, a poslanik Predrag Bulatović obrazložio izdvojeno mišljenje koje je imao na Odboru.

Izlaganje Ivana Brajovića, ministra unutrašnjih poslova i javne uprave komentarisali su: Koča Pavlović, Predrag Bulatović i dr Novica Stanić, a Ivan Brajović odgovorio na komentare.

U pretresu su učestvovali:

1) Radivoje Nikčević,
2) Milan Knežević. Izlaganje je komentarisao Ivan Brajović, ministar unutraš-njih poslova i javne uprave, a Milan Knežević odgovorio na komentar,
3) Emilo Labudović. IZlaganje je komentarisao Ivan Brajović, ministar unu-
trašnjih poslova i javne uprave, a Emilo Labudović odgovorio na komentar,
4) Vasilije Lalošević,
5) dr Fahrudin Hadrović,
6) Koča Pavlović,
7) Raško Konjević. Izlaganje je komentarisao Koča Pavlović, a Raško Konjević odgovorio na komentar,
8) Predrag Sekulić.

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave dao je završnu riječ, nakon završenog pretresa.

Zatim se prešlo na dio pretresa u pojedinostima radi obrazloženja amand-mana na predloge zakona.

Predlog zakona o Vojsci Crne Gore (1.tačka).


Predsjedavajući Željko Šturanović je podsetio da su na Predlog zakona podnijeta 22 amandmana, i to: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona; Odbor za bezbjednost i odbranu dva amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakna; poslanici Dragan Kujović i Obrad Stanišić dva amandmana, od kojih je amandman 1, u izmijenjenoj formulaciji, prihvaćen kroz amandman Odbora za bezbjednost i odbranu, a od amandmana 2 su odustali; poslanici Borislav Banović i Raško Konjević četiri amandmana, od kojih su amandman 1 i 2 sastavni dio Predloga zakona, amandman 3, u izmijenjenoj formulaciji, prihvaćen je kroz amandman Odbora za bezbjednost i odbranu, a od amandmana 4 su odustali; poslanica Nada Drobnjak dva amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona; poslanici Suljo Mustafić i dr Amer Halilović jedan amandman, koji je, u izmijenjenoj formulaciji, sastavni dio Predloga zakona; poslanik Predrag Bulatović jedan amandman, o kojem treba glasati; poslanici Vasilije Lalošević i Neven Gošović jedan amandman, o kojem treba glasati; poslanici Nebojša Medojević i Srđan Brajović sedam amandmana, o kojima treba glasati.

Poslanici: Predrag Bulatović, Neven Gošović i Nebojša Medojević obrazložili su amandmane koje su podnijeli, a o kojima treba glasati.

Boro Vučinić, ministar odbrane obavijestio je da predlagač zakona prihvata amandman 6 poslanika Nebojše Medojevića i Srđana Brajovića, pa je ovaj amandman postao sastavni dio Predloga zakona.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani (2. tačka)

Predsjedavajući Željko Šturanović je podsetio da je na Predlog zakona podnijeto šest amandmana, o kojima treba glasati, i to: poslanici Borislav Banović i Raško Konjević jedan amandman; poslanik Predrag Bulatović dva amandmana; poslanici Nebojša Medojević i Srđan Brajović dva amandmana; poslanici Srđan Brajović i Koča Pavlović jedan amandman.

Amandmane koje su podnijeli obrazložili su: Raško Konjević, Predrag Bulatović, Nebojša Medojević i Srđan Brajović.

Boro Vučinić, ministar odbrane obavijestio je da predlagač zakona ne prihvata ove amandmane.

Predlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o policiji (3. tačka)

Predsjedavajući Željko Šturanović je podsetio da je na Predlog zakona podnijeto 11 amandmana, i to: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo tri amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona; poslanik Predrag Bulatović dva amandmana, o kojima treba glasati; poslanici Goran Danilović, Budimir Aleksić i Emilo Labudović dva amandmana, o kojima treba glasati. Poslanici Nebojša Medojević i Srđan Brajović tri amandmana, ali su odustali od amandmana 3, a o ostalim treba glasati; poslanici Koča Pavlović i Srđan Brajović jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona.

Amandmane o kojima treba glasati obrazložili su: Predrag Bulatović, Emilo Labudović i Nebojša Medojević.

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave obavijestio je da predlagač zakona prihvata amandman 1 poslanika Predraga Bulatovića i amandman 2 poslanika Gorana Danilovića, Budimira Aleksića i Emila Labudovića.

* * *

Sjednica je prekinuta u 18 sati i 35 minuta, a nastavljena sjutradan (23. decembra) u 10 sati i 10 minuta.

Peta tačka - PREDLOG ZAKONA O FONDU RADA

dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja dao je dopunsko obrazloženje Predloga zakona.

Izlaganje dr Suada Numanovića, ministra rada i socijalnog staranja komen-tarisali su i postavili pitanja Neven Gošović, Koča Pavlović i Radojica Živković, a dr Suad Numanović odgovorio na komentare i postavljena pitanja.

U pretresu su učestvovali: 1) Zoran Jelić,

2) Neven Gošovlć, Izlaganje je komentarisao Zoran Jelić, a Neven Gošović odgovorio na komentar,
3) Zarija Franović. Izlaganje je komentarisao Srđan Milić, a Zarija Franović odgovorio na komentar,
4) Radojica Živković. Izlaganje je komentarisao Zoran Jelić, a Radojica Živković odgovorio na komentar,
5) mr Radoje Žugić, Izlaganje je komentarisao Neven Gošović, a mr Radoje Žuglć odgovorio na komentar,
6) mr Aleksandar Damjanović,
7) Koča Pavlović. Izlaganje je komentarisao Zoran Jelić, a Koča Pavlović odgovorio na komentar,
8) dr Novica Stanić.
dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja dao je završnu riječ i odgovorio na pitanja iz izlaganja poslanika.

Četvrta tačka - PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave dao je dopunsko obrazloženje Predloga zakona.
U pretresu su učestvovali:
1) Đorđe Pinjatić. Izlaganje je komentarisao Ivan Brajović, ministar
unutrašnjih poslova i javne uprave, a Đorđe Pinjatić odgovorio na komentar,
2) Neven Gošović,
3) Rifat Rastoder, a izlaganje je komentarisao Tarzan Milošević,
4) dr Novica Stanić,
5) Mevludin Nuhodžić. Izlaganje je komentarisao Neven Gošović, a Mevludin Huhodžić odgovorio na komentar. Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave odgovorio je na pitanja Mevludina Nuhodžića i Nevena Gošovića, a Neven Gošović je komentarisao odgovor ministra Brajovića,
6) Milan Knežević.
7) dr Amer Halilović,
8) mr Aleksandar Damjanović,
9) Valentina Radulović-Šćepanović,
10) Mehemet Bardhi,
11) Ervin Spahić,
12) Snežana Jonica,
13) Mehemet Zenka,
14) Genci Nirnanbegu. Izlaganje su komentarisali Tarzan Milošević Mehemet Zenka, a Genci Nimanbegu odgovorio na komentare,
15) dr Miomir Mugoša,
16) Milisav Ćorić.

Sedma tačka - PREDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLANIKA SKUPŠTINE REPUBLIKE CRNE GORE

Predsedavajući Željko Šturanović je podsetio da su ovaj predlog odluke podnijeli poslanici Predrag Sekulić i Raško Konjević, a da je na Predlog odluke podnijeto 11 amandmana, i to: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu tri amandmana, koji su sastavni dio Predloga odluke; poslanici Nove srpske demokratije dva amandmana, o kojima treba glasati; poslanica dr Dušanka Džakula - Tušup dva amandmana, o kojima treba glasati; poslanik Koča Pavlović, četiri amandmana, o kojima treba glasati.

U pretresu su učestvovali:

1) Emilo Labudović,
2) Koča Pavlović. Izlaganje je komentarisao Ervin Spahić, a Koča Pavlović
odgovorio na komentar,
3) Nebojša Medojević,
4) Raško Konjević. Izlaganje je komentarisao Nebojša Nedojević, a Raško
Konjević odgovorio na komentar,
5) Goran Danilović,
6) Vasilije Lalošević,
7) dr Dušanka Džakula - Tušup i obavijestila da odustaje od amandmna 1,
8) Mehmet Bardhi,
9) Koča Pavlović i obrazložio amandmane. Poslanik Predrag Sekulić, u ime podnosioca Predloga odluke, dao je završnu riječ, nakon završenog pretresa.

* * *

Sjednica je prekinuta u 17 sati, a nastavljena u 18 sati i 40 minuta.

Prešlo se na izjašnjavanje o predlozima akata i amandmanima o kojima je završen pretres.

Predlog zakona o Vojsci Crne Gore (1. tačka)

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasala su 64 poslanika -44 za, osam protiv, 12 uzdržanih).

Skupština nije prihvatila:

- amandman poslanika Predraga Bulatovića (glasalo je 65 poslanika - 21 za, 42 protiv, dva uzdržana);

- amandman poslanika Vasilija Laloševića i Nevena Gošovića (glasala su 63 poslanika - 20 za, 42 protiv, jedan uzdržan);

- šest amandmana poslanika Nebojše Medojevića i Srđana Brajovića (glasalo je: o amandmanu 1 - 65 poslanika - 21 za, 43 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 2 - 61 poslanik - 19 za, 42 protiv; o amandmanu 3 - 62 poslanika -21 za, 41 protiv; o amandmanu 4 - 65 poslanika - 22 za , 43 protiv; o amandmanu 5 - 64 poslanika - 21 za, 42 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 7 - 64 poslanika - 22 za, 42 protiv).

Skupština je usvojila Predlog zakona o Vojsci Crne Gore (glasalo je 66 poslanika - 44 za, devet protiv, 13 uzdržanih).

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani (2. tačka)

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasalo je 65 poslanika -45 za, 17 protiv, tri uzdržana).

Poslanik Predrag Bulatović obavijestio je da odustaje od dva amandmana koje je podnio.

Skupština nije prihvatila:

- amandman poslanika Borislava Banovića i Raška Konjevića (glasalo je 66 poslanika - 33 za, 32 protiv, jedan uzdržan);

- dva amandmana poslanika Nebojše Medojevića i Srđana Brajovića (glasalo je: o amandman u 1 - 66 poslanika - 24 za, 42 protiv; o amandmanu 2 -64 poslanika - 24 za, 38 protiv, dva uzdržana);

- amandman poslanika Srđana Brajovića i Koče Pavlovića (glasalo je 67 poslanika - 27 za, 39 protiv, jedan uzdržan).

Skupština je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani (glasalo je 68 poslanika - 45 za, 20 protiv, tri uzdržana).

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji (3. tačka)

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasalo je 68 poslanika -46 za, 17 protiv, pet uzdržanih).

Skupština nije prihvatila:

- amandman 2 poslanika Predraga Bulatovića (glasalo je 66 poslanika - 21 za, 43 protiv, dva uzdržana);
- amandman 1 Poslanika Gorana Danilovića, Budimira Aleksića i Emila Labudovića (glasalo je 66 poslanika - 20 za, 40 protiv, dva uzdržana);
- dva amandmana poslanika Nebojše Medojevića i Srđana Brajovića (glasalo je: o amandmanu 1 - 67 poslanika - 24 za, 43 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 2 - 66 poslanika - 23 za, 42 protiv, jedan uzdržan).

Skupština je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji (glasalo je 68 poslanika - 44 za, 15 protiv, devet uzdržanih).

Predlog zakona o Fondu rada (5. tačka)

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasalo je 59 poslanika -44 za , 12 protiv, tri uzdržana).

Predsjednik Skupštine je podsetio da je na Predlog zakona podnijeto 10 amandmana, i to: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje četiri amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona; poslanici Neven Gošović, mr Aleksandar Damjanović i dr Srđa Božović šest amandmana, od kojih je amandman 4 sastavni dio Predloga zakona, a o ostalim amandmanima treba glasati.

Poslanik Neven Gošović javio se za proceduralnu intervenciju i, konstatujući da nije završen dio pretresa u pojedinostima - obrazloženje amandmana, a da predstavnik Vlade nije prisutan, predložio da se odloži izjašnjavanje o amand-manima i Predlogu zakona u cjelini.

Predsjednik Skupštine je uvažio predlog poslanika Nevena Gošovića, pa se prešlo na narednu tačku dnevnog reda.

Predlog zakona o izmjenama samoupravi  dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (4. tačka)

Predsjednik Skupštine je podsetio da su na Predlog zakona podnijeta 22 amandmana, i to: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona; poslanik Željko Aprcović četiri amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona (amandman 2 i 3 u izmijenjenoj formulaciji); poslanici Đorđe Pinjatić i Džavid Šabović jedan amandman o kojem treba glasati; poslanik dr Miomir Mugoša jedan amandman, o kojem treba glasati; poslanici Ervin Spahić, Hidajeta Bajramspahić i Džavid Šabović, dva amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona; poslanik dr Amer Halilović dva amandmana, o kojima treba glasati; poslanici Goran Danilović i Emilo Labudović jedan aman-dman, o kojem treba glasati; poslanik Genci Nimanbegu pet amandmana, ali je odustao od amandmana 4, a o ostalim treba glasati; poslanik Mehmet Bardhi pet amandmana, od kojih je amandman 5 sastavni dio Predloga zakona, a o ostalim treba glasati; poslanik Amir Hollaj jedan amandman, o kojem treba glasati.

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasalo je 65 poslanika -44 za, 14 protiv, sedam uzdržanih).

Amandmane koje su podnijeli, a o kojima treba glasati obrazložili su posla-nici: Mehemet Bardhi, Goran Danilović, Genci Nimanbegu, Đorđe Pinjatić, dr Amer Halilović, Amir Hollaj, Emilo Labudović i dr Miomir Mugoša.

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave dao je završnu riječ, nakon zavrsenog pretresa i obavijestio da predlagač zakona prihvata stav 2 amandmana 5 poslanika Mehmeta Bardhia i amandman 2 poslanika dr Amera Halilovića.

Poslanik Đorđe Pinjatić obavijestio je da odustaje od amandmana koji je podnio sa Džavidom Šabovićem, a dr Amer Halilović da odustaje od amandmana 1.

Skupština nije prihvatila:

- amandman poslanika dr Miomira Mugoše (glasala su 63 poslanika - 28 za, 28 protiv, sedam uzdržanih);
- amandman poslanika Gorana Danilovića i Emila Labudovića (glasala su 63 poslanika - 20 za, 38 protiv, pet uzdržanih);

- četiri amandmana poslanika Genci Nimanbegu (glasalo je: o amandmanu 1 - 59 poslanika - 14 za, 38 protiv, sedam uzdržanih; o amandmanu 2 - 59 poslanika - 12 za, 38 protiv, devet uzdržanih; o amandmanu 3 - 57 poslanika - 11 za, 38 protiv, osam uzdržanih; o amandmanu 5 - 58 poslanika - 20 za, 36 protiv, dva uzdržana);

- četiri amandmana poslanika Mehmeta Bardhia (glasalo je: o amandmanu 1- 56 poslanika - 16 za, 38 protiv, dva uzdržana, o amandmanu 2 - 59 poslanika -18 za, 39 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 3 - 55 poslanika - 18 za, 35 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 4 - 57 poslanika - 21 za, 34 protiv, dva uzdržana);

- amandman poslanika Amira Hollaja (glasalo je 56 poslanika - 12 za, 37 protiv, sedam uzdržanih).

Skupština je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (glasala su 63 poslanika - 42 za, 19 protiv, dva uzdržana).

Predlog zakona o Fondu rada (5. tačka)

Poslanik Neven Gošović obrazložio je amandmane koje je podnio sa poslanicima mr Aleksandrom Damjanovićem i dr Srđom Božovićem, a o kojima treba glasati.

dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja obavijestio je da predlagač zakona nije prihvatio ove amandmane (1,2,3, 5 i 6).

Skupština nije prihvatila amandmane poslanika Nevena Gošovića, mr Alek-sandra Damjanovića i dr Srđe Božovića (glasalo je: o amandmanu 1- 61 poslanik-21 za, 40 protiv; o amandman u 2 - 58 poslanika - 20 za, 37 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 3 - 60 poslanika - 22 za, 36 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 5 - 63 poslanika - 22 za, 36 protiv, pet uzdržanih; o amandmanu 6 - 62 poslanika -24 za, 36 protiv, dva uzdržana).

Skupština je usvojila Predlog zakona o Fondu rada (glasala su 64 poslanika - 44 za, 14 protiv, šest uzdržanih).

* * *

Prije prelaska na narednu tačku, predsjednik Skupštine je podsetio da je Skupština, na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2009.godini, dana 9. novembra 2009.godine, imenovala Šućka Bakovića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i izabrala Miodraga lIičkovića za sudiju Ustavnog suda Crne Gore, koji tada nijesu bili u Podgorici da polože zakletvu pred Skupštinom, pa je dogovoreno da to urade na ovoj sjednici.

Šućko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i Miodrag Iličković, sudija Ustavnog suda Crne Gore položili su zakletvu.

* * *

Osma tačka -IZBORI I IMENOVANJA

Predsjednik Skupštine je podsetio da u okviru ove tačke imaju dva predloga o kojima treba odlučivati.

1. Predlog za imenovanje direktora Uprave policije

Predsjednik Skupštine je podsetio da direktora Uprave policije imenuje Vlada, na predlog ministra unutrašnjih poslova i javne uprave, a da Skupština, nakon rasprave u Odboru za bezbjednost i odbranu, daje mišljenje Vladi. Podsetio je, takođe, da je Odbor za bezbjednost i odbranu razmotrio predlog za imenovanje i predložio da Skupština da mišljenje da se za direktora Uprave policije imenuje Veselin Veljović.

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave dao je dopunsko obrazloženje predloga za imenovanje direktora Uprave policije.

U pretresu su učestvovali:

1) Koča Pavlović i saopštio da poslanici Pokreta za promjene neće podržati predlog,
2) Srđan Milić i saopštio da poslanici SNP neće podržati predlog,
3) Goran Danilović i saopštio da poslanici NSD neće podržati predlog,
4) Predrag Sekulić, 6) Emilo Labudović.

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave komentarisao je izlaganja poslanika i dao završnu riječ i odgovorio na neka pitanja iz izlaganja.

Skupština je prihvatila predlog Odbora za bezbjednost i odbranu i dala Mišljenje da se za direktora Uprave policije imenuje Veselin Veljović (glasala su 62 poslanika - 41 za, 16 protiv, pet uzdržanih).

2. Imenovanje predsjednika, sekretara devet članova Državne izborne komisije

Predsjednik Skupštine je podsetio da je Administrativni odbor utvrdio
podnio Predlog odluke o imenovanju Državne izborne komisije.
U pretresu su učestvovali:

1) Mehmet Bardhi,
2) Koča Pavlović,
3) Radivoje Nikčević, predsjednik Administrativnog odbora dao dodatne odgovore na pitanja iz izlaganja poslanika,
4) Luiđ Škrelja, a repliku je koristio Mehmet Bardhi.

Skupština je usvojila Predlog odluke o imenovanju predsjednika, sekretara i devet članova Državne izborne komisije (glasalo je 60 poslanika - 55 za, pet protiv).

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o Predlogu odluke o izmjenama dopunama Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore (7. tačka)

Predsjednik Skupštine je podsetio da na Predlog odluke ima sedam amandmana o kojima treba glasati, i to: dva amandmana poslanika Nove srpske demokratije, jedan amandman (amandman 2) poslanice dr Dušanke Džakule-Tušup i četiri amandmana Koče Pavlovića.

Skupština nije prihvatila:

- dva amandmana poslanika Nove srpske demokratije (glasalo je: o amandmanu 1- 57 poslanika - 16 za, 41 protiv; o amandmanu 2 - 59 poslanika -16 za, 43 protiv);
- amandman 2 poslanice dr Dušanke Džakule-Tušup (glasalo je 57 poslanika - 17 za, 38 protiv, dva uzdržana);

- četiri amandmana poslanika Koče Pavlovića (glasalo je: o amandmanu 1 -60 poslanika - 17 za, 42 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 2 - 61 poslanik - 17 za, 44 protiv, o amandmanu 3 - 56 poslanika - 14 za, 42 protiv; o amanndmanu 4 - 56 poslanika - 15 za, 41 protiv).

Skupština je usvojila Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore (glasalo je 59 poslanika - 51 za, četiri protiv, četiri uzdržana).

Šesta tačka - PRDLOG ZAKONA O INVESTICIONO-RAZVOJNOM FONDU CRNE GORE

Poslanik mr Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet saopštio je stavove Odbora o Predlogu zakona i amandmanima.
Proceduralnu intervenciju o daljem radu i postupku o ovom predlogu zakona koristili su: dr Branko Radulović (predložio da Vlada povuče iz procedure Predlog zakona), Božidar Vuksanović, mr Radoje Žugić, Zarija Franović, Predrag Sekulić (predložili da se raspravlja o Predlogu zakona), Radojica Živković i Srđan Milić (predložili da se rasprava odloži do izjašnjenja o amandmanima), Emilo Labudović - ukazao na član 144 stav 2 Poslovnika po kojem Predlog treba razmatrati kao nacrt i dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao pojašnjenja povodom izlaganja poslanika i predložio da se rasprava ne odlaže.
Zatim se prešlo na pretres Predloga zakona.

dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao je dopunsko obrazloženje Predloga zakona.

* * *

Sjednica je prekinuta u 21 sat i 45 minuta, a nastavljena 28. decembra u 17 sati i 30 minuta.

U pretresu su učestvovali:
1) Zoran Jelić,
2) mr Aleksandar Damjanović,
3) Đorđe Pinjatić,
4) Radojica Živković,
5) Zarija Franović,
6) Nebojša Medojević,
7) mr Radoje Žugić,
8) dr Branko Radulović,
9) Vladan Vučelić,
10) Aleksandar Bogdanović.

Predsjednik Skupštine je podsetio da je na Predlog zakona podnijeto 49 amandmana, i to: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona; poslanik mr Radoje Žugić 15 amandmana, ali je odustao od amandmana 11, a ostali su sastavni dio Predloga zakona; poslanici

dr Srđa Božović i mr Aleksandar Damjanović tri amandmana od kojih su amand-man 1 (u izmijenjenoj formulaciji) i amandman 2 sastavni dio Predloga zakona, a od amandmana tri su odustali; poslanici dr Dušanka Džakula-Tušup i Srđan Brajović jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona, poslanici Raško Konjević i Hidajeta Bajramspahić tri amandmana, o kojima treba glasati; grupa poslanika (četiri poslanika) Pokreta za promjene 26 amandmana, o kojima treba glasati.
Poslanici opozicije izašli su iz sale, napustivši sjednicu.

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasala su 42 poslanika -41 za, jedan uzdržan).

Poslanik Raško Konjević je obavijestio da odustaje od amandmana koje je podnio sa Hidajetom Bajramspahić.

Skupština nije prihvatila amandmane grupe poslanika Pokreta za promjene (glasalo je: o amandmanu 1 - 41 poslanik - 40 protiv, jedan uzdržan; o amand-manu 2 - 41 poslanik - jedan za, 40 protiv; o amandmanu 3 - 41 poslanik - 40 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 4 - 41 poslanik - 39 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 5 - 41 poslanik - 39 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 6 - 42 poslanika - dva za, 39 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 7 - 41 poslanik - 40 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 8 - 41 poslanik - 41 protiv; o amandmanu 9 -41 poslanik - 40 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 10 - 41 poslanik - 41 protiv; o amandmanu 11 - 42 poslannika - jedan za, 40 protiv; o amandmanu 13 - 41 poslanik - 41 protiv; o amandmanu 14 - 41 poslanik - dva za, 37 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 15 - 41 poslanik - dva za, 39 protiv; o amandmanu 16-41 poslanik - 39 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 17 - 41 poslanik - jedan za, 39 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 18 - 41 poslanik - 40 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 19 - 41 poslanik - jedan za, 39 protiv, jedan uzdržan; o amandman u 20 - 41 poslanik - jedan za, 40 protiv; o amandmanu 21 - 41 poslanik - 40 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 22 - 41 poslanik - 41 protiv; o amandmanu 23 - 41 poslanik - jedan za, 40 protiv; o amandmanu 24 - 41 poslanik - jedan za, 40 protiv; o amadnmanu 25 - 41 poslanik - dva za, 37 protiv, dva uzdržana, o amandmanu 26 - 41 poslanik - 39 protiv, dva uzdržana).
Skupština je usvojila Predlog zakona o Investiciono -razvojnom fondu Crne Gore (glasao je 41 poslanik - 40 za, jedan protiv).

* * *

Sjednica je završena 28.decembra u 19 sati i 10 minuta.

Fonografske bilješke sjednice čine sastavni dio ovog zapisnika.

SU-SK Broj 01-1038/3 Podgorica, 28. decembra 2009. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić

GENERALNI SEKRETAR
mr Damir Davidović

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413769 Copyright :SNP CG,2007 Online :1893