EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Sedma posebna sjednica, Drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini, sazvana za 21. decembar 2009.:
 

Na osnovu člana 187

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem upućujem sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Sa kojim kapitalom, kojim nepokretnostima i ostalim materijalnim dobrima raspolaže preduzeće HTP „Budvanska rivijera”a.d. ?

Tabelarno, koje sve ugovore o dugoročnom zakupu i investiranju i sa kojim partnerima HTP „Budvanska rivijera” a.d.ima zaključene?

S obzirom da je planirana privatizacija HTP „Budvanske rivijere”a.d. u 2010.god. kako će se to odraziti na godišnje zakupnine koje kompanija HTP „Budvanske rivijere”a.d. ima zaključene po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu i investiranju? Koja je projektovana ,očekivana, cijena koju planirate da postignete ovom privatizacijom?

Šta je ucrtano detaljnim urbanističkim planovima na lokacijama i nepokretnostima koje su u posjedu HTP „Budvanska rivijera” a.d.?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


Poslanik
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koji državni organ i na kojoj sjednici je odredio lokaciju za deponiju u Kotoru ? Na osnovu koje dokumentacije je odluka o gradnji deponije donijeta? Takođe, potrebno je da dostavite kompletnu dokumentaciju koju ste proslijedili Evropskoj investicionoj banci (EIB) shodno elementima koji su evidentirani u obrazloženju budžeta za 2010. godinu na strani 285.

Odgovor tražim i u pisanoj formi, a obrazloženje ću dati usmeno na sjednici Skupštine Crne Gore.

Poslanik
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

STUDIJA IZVODLJIVOSTI

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Na osnovu člana 187 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno, resornom ministarstvu postavljam sljedeće


POSLANIČKO PITANJE

Da li je Uprava za imovinu izvršila popis imovine bivših društveno-političkih organizacija u zakonom predviđenom roku? Da li je podnijela zahtjev za upis naznačene imovine u katastar nepokretnosti u zakonom predviđenom roku i da li je ta imovina zaključno sa danom postavljanja ovog poslaničkog pitanja upisana u katastar nepokretnosti, što je takođe bila zakonska obaveza?

Obrazloženje

Zakonom o državnoj imovini članom 14 propisano je da su ostala dobra u državnoj imovini kojima raspolaže Crna Gora i imovina bivšeg Saveza komunista i ostalih društveno- političkih organizacija.

Takođe, članom 73 istog zakona propisano je da će popis imovine bivših društveno- političih organizacija izvršiti organ uprave nadležan za poslove imovine, odnosno nadležni organ opštine, u roku od 90 dana od dana osnivanja organa uprave nadležnog za poslove imovine i u roku od 30 dana podnijeće zahtjev za njen upis u katastar nepokretnosti.

U istom članu predviđena je obaveza organa uprave nadležnog za poslove katastra da ovu imovinu upiše u katastar nepokretnosti, u roku od od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Uredbom Vlade o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ( „Sl. List Crne Gore“, br. 43/09 od 3. 07. 2009.) propisano je da će Uprava za imovinu, u čijoj je nadležnosti popis imovine bivših društveno-političkih organizacija i obezbjeđivanje njenog upisa u katastar nepokretnosti, početi sa radom 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.Taj rok je dakle 03.avgust 2009. godine.

S obzirom da su istekli rokovi propisani članom 73 Zakona o državnoj imovini, kojima su predviđene gore naznačene obaveze, postavljam ovo poslaničko pitanje.


Odgovor tražim u pisanoj formi.


P o s l a n i k,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, postavljam sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Kojim licima (funkcionerima, nosiocima pravosudne i ustavno-sudske funkcije i drugim funkcionerima, državnim službenicima i namještenicima i drugim licima) je Komisija za stambena pitanja Vlade Crne Gore, u 2007., 2008. i 2009.godini, dodijelila stan, sa naznakom: koji stan, koje površine, na kojoj lokaciji, kojeg datuma, po kom osnovu i pod kojim povoljnijim uslovima za kupovinu, je stan dodijeljen i kakva je bila postojeća stambena situacija svakog od tih lica prije donošenja odluke o dodjeli stana.

Kojim licima je u navedenom periodu Komisija za stambena pitanja Vlade Crne Gore, dodijelila sredstva za rješavanje stambenog pitanja, odnosno poboljšanja uslova stanovanja, koliki je iznos sredstava i kojem licu dodijeljen, pod kojim uslovima su sredstva dodijeljena i da li su korisnici sredstava do sada ispoštovali ugovorom preuzete obaveze.

Da li je dodjela stana, odnosno stambenog kredita izvršena oglašavanjem raspoloživih stanova, odnosno sredstava za dodjelu kredita? Kojim licima je dodjela stana, odnosno stambenog kredita izvršena bez postupka javnog oglašavanja, i na čiji predlog.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

P o s l a n i k,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Crne Gore, postavljam resornom Ministarstvu sledeće

POSLANIČKO PITANJE

S obzirom da je u Vladinom Planu privatizacije za narednu godinu predvidjena i privatizacija Luke Bar, a pritom je nedavno došlo i do restruktuiranja tog preduzeća na dva dijela, tražim da mi odgovorite koji je dio Luke Bar ovim planom predvidjen za privatizaciju, ili će se na tenderu naći oba, novoformirana preduzeća.

Uz to tražim i da mi dostavite i tzv. Odluku o restruktuiranju ili podjeli na dva dijela ovog kolektiva.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Shodno Poslovniku o radu Skupštine Crne Gore postavljam resornom ministarstvu

POSLANIČKO PITANJE

Da li država kontroliše rad Agencije za za zaštitu autora muzike-Pam, i ko je nadležan za kontrolu raspodjele autorskih sredstava, kao i na koji se način vrši evidencija o emitovanju autorskih djela.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave upućujem sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je ukupno zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo podnijeto Ministarstvu od dana početka primjene Zakona o crnogorskom državljanstvu do dana postavljanja ovog pitanja (po opštinama), koliko zahtjeva je u svakoj opštini odbačeno, koliko odbijeno, a koliko pozitivno riješeno, koliko se zahtjeva nalazi u proceduri?

Koji je broj lica, prema podacima Ministarstva, koja žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo Crne Gore? Koliko u Crnoj Gori u ovom trenutku živi "lica bez državljanstva"?

Koliko je, do dana postavljanja ovog poslaničkog pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave izdalo novih ličnih karata i pasoša, i koliko Ministarstvo, u ovom trenutku, posjeduje obrazaca novih ličnih karata i pasoša?

Koliko je u 2009.godini obrađeno predmeta po zahtjevima:

• za registraciju vozila i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009.godini od taksi po tom osnovu
• izdavanje vozačke dozvole i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009.godini od taksi po tom osnovu
• izdavanje lične karte i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009.godini od taksi po tom osnovu
• izdavanje pasoša i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009.godini od taksi po tom osnovu

Koliko je ukupno od 01.06.2008. godine do dana postavljanja ovog pitanja izdato "ličnih oznaka na reg. tablici po ličnom izboru" i koliki je prihod od taksi Ministarstvo ostvarilo u navedenom periodu po tom osnovu.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK,
Snežana Jonica

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru finansija upućujem sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Da li ste Vladi Crne Gore predložili Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i ako jeste, kada ste to uradili i koga ste predložili?

Da li je Vlada Crne Gore imenovala Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore? Ukoliko nije, zašto to nije urađeno?

Ko vrši poslove Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore od 28. septembra 2009. godine, kada je istekao rok predviđen članom 68 Zakona o državnoj imovini u okviru kojeg je te poslove vršio Vrhovni državni tužilac?

Da li je Vlada Crne Gore donijela propise o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini i ukoliko jeste kada je to urađeno?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK,
Snežana Jonica

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore dr Igoru Lukšiću postavljam


POSLANIČKO PITANJE

Koliko je lica, od početka primjene Zakona o poreskim savjetnicima pa do 1.12.2009 godine, položilo ispit za poreskog savjetnika, te koliko je fizičkih lica dobilo licencu za rad i otpočelo sa radom kao poreski savjetnici, kao i koliko je privrednih društava registrovano za obavljanje navedene djelatnosti? Da li je nadležno Ministarstvo donijelo sve podzakonske propise i koje, u roku utvrđenom članom 23. Zakona, koliko je licenci izdalo shodno članu 24. Zakona, da li je i kada osnovana Komora poreskih savjetnika Crne Gore i da li su joj obezbijeđena sredstva za rad, kada je održana osnivačka skupština Komore i kako resorno Ministarstvo ocjenjuje dosadašnju implementaciju Zakona i benefite koji su u sferi poreskog sistema ostvareni dosadašnjom primjenom Zakona o poreskim savjetnicima?

Odgovor tražim u pisanoj formi.


Poslanik
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore, dr Vujici Lazoviću, postavljam


POSLANIČKO PITANJE

Ko su predsjednici i članovi bordova i izvršni direktori u akcionarskim društvima u kojima država Crna Gora ima većinsko vlasništvo na dan 1.12.2009 godine, ko su predsjednici i članovi upravnih odbora i direktori javnih preduzeća čiji je osnivač država Crna Gora, koliko su im pojedinačno isplaćene zarade, odnosno naknade za mjesec novembar 2009 godine, te koliko iznosi ukupno isplaćena suma svih tih zarada odnosno naknada na nivou mjeseca novembra? Potrebno je dostaviti pregled na nivou svakog javnog preduzeća, odnosno svakog akcionarskog društva pojedinačno sa detaljnim pregledom ostvarenih zarada odnosno naknada.

Odgovor tražim u pisanoj formi.


POSLANIK
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i spoljnju politiku upućujem sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Javnosti su, iz Vašeg kabineta, saopštene informacije i stavovi o potrebi ukidanja više stotina akata, i stim u vezi tražim od Vas odgovor povodom toga, u mjeri i na način koji se u ovoj fazi aktivnosti može dati.


Obrazloženje:

Riječ je o jednom važnom procesu koji ste najavili da ima cilj eliminisanje biznis barijera i povećanje efikasnosti administrativnih postupaka i procedura u korist građana. Ocjenjujem da i Parlament i javnost u ovom trenutku lično od Vas kao rukovodioca tog projekta treba da dobije relevantne informacije. Posebno je to važno za parlament jer njemu po Ustavu pripada zakonodavna funkcija, a kako je saopšteno, predmet Vaše tzv. akcije „GILJOTINA“ biće i određeni broj zakona.


Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru odbrane upućujem sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Tražim što je moguće detaljniji odgovor vezano za stambenu politiku u Ministarstvu obrane u cjelini, kao i za vojsku Crne Gore. Pitanje se odnosi kako na već započetu stambenu izgradnju u 2009. godini, tako i za plan za 2010. godinu.

Obrazloženje:

U izvještaju o radu Ministarstva odbrane za 2009. godinu dat je pregled broja lica koja nemaju riješeno stambeno pitanje, i koja izražavaju interesovanje da se taj njihov problem riješi. U posebnom izvještaju koji ste nam dostavili 26.11.2009. godine dat je i konkretan pregled dodijeljenih stanova po raspisanom oglasu od 12.02.2002. godine. Pored tih informacija, koje već posjedujem, dodatno me interesuje sve vezano za stambenu izgradnju na sledećim lokacijama:

- Stari aerodrom (Podgorica)
- Tološi (Podgorica)
- Rsojevići (Danilovgrad)
- Bar

U odgovoru na pitanje tražim sledeće elemente: broj i vrsta stambenih jedinica, kvadratura stambenog i poslovnog prostora; stepen dosadašnje izgrađenosti objekata, a gdje nije započeta izgradnja kada je plan početka; plan završetka pomenutih stambenih objekata; finansijska konstrukcija kao i izvori finansiranja; izvođači i podizvođači radova; itd.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, dr Vujici Lazoviću, potpredsjedniku Vlade Crne Gore, postavljam sljedeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada Crne Gore izgradila efikasan model eliminisanja pojave nelegalnog radnog angažovanja stranaca? Po vašim procjenama, koliko sada takvih lica radi u sektoru sive i formalne ekonomije? Na koji iznos se procjenjuje propuštena imovinska korist Crne Gore po ovom osnovu u 2007.i 2008. godini?

S druge strane, da li Vlada Crne Gore radi, i ako radi što radi na programskoj dinamičkoj realizaciji angažovanja značajnih finansijskih potencijala naše dijaspore, odnosno novca građana Crne Gore koji su na privremenom radu u inostranstvu, u ekonomski razvoj Crne Gore? Da li imate podatke, odnosno procjenu godišnjeg nivoa doznaka iseljenika ostvarenih kako formalnim tako i neformalnim putem u 2007. i 2008. godini?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Dr Srđa Božović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, dr Igoru Lukšiću, potpredsjedniku Vlade Crne Gore, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE

Da li se prati i utvrđuje i koliko iznosi ukupna imovinska šteta bankarskog sektora, odnosno pojedinih banaka u 2005.,2006.,2007. i 2008. godini, zbog neizmirenih odobrnih kredita, jer ne postoji mogućnost naplate kompletnog ili dijela dospjelih potraživanja od hipotekarnih dužnika vansudskom prodajom nepokretnosti ili aktiviranjem drugih instrumenata obezbjeđenja? Da li su nadležni državni organi ispitivali eventualne konkretne elemente krivičnopravne i ostalih oblika odgovornosti, zbog ovakve prakse rizičnog, nekvalitetnog i nedovoljnog obezbjeđenja potraživanja, koja se ne mogu namiriti u postupku prinudne naplate, i o kakvim je rezultatima riječ?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Dr Srđa Božović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Zašto je Vlada Crne Gore kao većinski povjerilac HTP Onogošt AD Nikšić, omogućila novom vlasniku (HLT fondu) uvođenje stečaja sa ličnom upravom?

Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je regionalna odnosno opštinska komisija (Nikšić) za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenja, riješila zahtjeva sa područja opštine Nikšić:

• Područje grada
• Prigradskih područja (akumulacije Krupac, Slano, Vrtac)
• Imena onih čija su rješenja pravosnažna, po kojoj cijeni je izvršen obračun i u kom iznosu?

Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno,resornom ministarstvu postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je iznos ekološke naknade naplaćen primjenom člana 2, 3, 4 i 5 Uredbe Vlade o visini naknade , načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine ( Sl.list RCG br.26/97, 9/00, 52/00 i 33/08) od 01.01.2008.god. do sada, uz pojedinačno navođenje obveznika naknade zbog zagađivanja životne sredine, visine utvrđene njegove obaveze po svakom osnovu pojedinačno, i iznos plaćene obaveze ?

Da li ima pravnih lica za koja u ovom periodu nije donošeno rešenje o utvrđivanju visine naknade zbog zagađivanja životne sredine, a pripadaju kategorije zagađivača životne sredine i , ako ima , navedite razloge zbog kojih rešenje nije donešeno ?

Da li je bilo podnošenja prekršajnih prijava zbog neplaćanja ekološke naknade i da li su po tom osnovu izrečene prekršajne kazne, saglasno članu 9 uredbe o visini naknade, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Miloje Pupović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Prof. dr Sretenu Škuletiću, ministru prosvjete i nauke postavljam sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Kako se finansira Mašinski fakultet u Pljevljima?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Miloje Pupović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187, stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru, postavljam sledeće pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Šta se preduzima u cilju adekvatnog zimskog održavanja puteva u Crnoj Gori, sa kojim materijalno - tehničkim sredstvima, da li postoji pravilnik o redovnom i pojačanom održavanju puteva ( magistralnih, regionalnih i lokalnih) kojim se uredjuju sve vrste radova na redovnom i pojačanom održavanju u zimskom periodu, da li postoji godišnji plan zimskog održavanja puteva i ukoliko postoji, tražim da mi dostavite ovogodišnji.


Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE


Da li je Vladi Crne Gore do sada podnošen godišnji Izvještaj o sprovođenju plana upravljanja otpadom, u skladu sa čl. 18 Zakona o upravljanju otpadom?

Koja pravna lica - pro izvođači otpada su donijela sopstvene planove upravljanja otpadom u smislu čl. 22 Zakona o upravljanju otpadom, a koja takve planove nisu donijela a bila su dužna, uz pojedinačno navođenje svakog od tih subjekata?

Na koje planove upravljanja otpadom je data saglasnost u skladu sa čl. 24 Zakona o upravljanju otpadom i na koji vremenski period, sa navođenjem krivičnih elemenata iz planova upravljanja otpadom na koje je data saglasnost kod nekih najvećih proizvođača otpada (podaci o količini pojedinih vrsta otpada koju je dozvoljeno proizvesti u toku jedne godine, načinu upravljanja tim otpadom koji obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje, prevoz, obradu ili odlaganje otpada i navođenje lokacije koja je određena za to)?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno , nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće


POSLANIČKO PITANJE

Kada Vlada Crne Gore planira svečano otvaranje rekonstruisane pruge Nikšić – Podgorica ?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno , nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće


POSLANIČKO PITANJE

Da li je i kada Vlada Crne Gore utvrdila kriterijume i akt za dodjelu statusa istaknuti kulturni stvaralac, shodno članu 52 Zakona o kulturi, te, šta su ključne odrednice toga akta ?

S tim u vezi, tražim da se u sklop ovog pitanja pruži odgovor da li resorno ministarstvo raspolaže sa podatkom koliko građana Crne Gore da dobije status kulturni stvaralac, te koliko sredstava je neophodno za ispunjavanje te obaveze ?

Takođe me interesuje, od kada će početi konkretna primjena ove zakonske odredbe?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Neupuštajući se u ocjenu opravdanosti ili štete zbog sjeće na lokalitetu „Dragišnica“ pitam:

Da li su i u kojoj proceduri date koncesije za eksploataciju drveta na lokalitetu Dragišnica,da li koncesije podrazumjevaju i pravo na izvoz drvne mase sa lokacije koja je predmet koncesija , da li je izvršena sječa i da li javno preduzeće koje gazduje šumama ima urednu dokumentaciju za sječu na navedenoj lokaciji?

Šta će biti sa posječenom drvnom masom, da li će imati štetnih posledica sa aspekta zdravstvene zaštite šuma u koliko posječena drvna masa ostane na licu mjesta, da li u prostornoj dokumentaciji postoje planirani pravci prilaza i ko je nadležan da spriječi, odnosno odobri transport drvne mase sa navedene lokacije i sa tog područja.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Obrazloženje:

Bili smo svjedoci da se nedeljama u štampanim medijima pisalo o temi sječe na lokalitetu „Dragišnica“. Praktično svima je ostalo nejasno da li se radi o legalnoj sječi i šta su prave činjenice u vezi sa istim.

POSLANIK
Milisav Ćorić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore,Vladi Crne Gore, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Kojim subjektima je otpisan i koliki je ukupan iznos otpisanih dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja za koje je Vlada donijela odluku saglasno članu 14 Zakona o budžetu (odnosno člana 7 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu).

Da li će biti riješen i zahtijev JKP „Gradac“ Mojkovac za otpis obaveza?

Odgovor tražimu pisanoj formi.

POSLANIK
Milisav Ćorić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, d Vladi Crne Gore, odnosno,resornom ministarstvu postavljam sljedeće


POSLANIČKO PITANJE

Koliko je prihoda od prodaje i privatizacije imovine i preduzeća na teritoriji opštine Herceg Novi ostvarila država u periodu od 1990. do 2009. godine?Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koje garancije može pružiti Vaše ministarstvo da će građani Herceg Novog imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu posle prodaje CVMU "Meljine"?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu prosvete i nauke, postavljam sljedeće


POSLANIČKO PITANJE

Da li je tom Ministarstvu bila poznata činjenica da Univerzitet Crne Gore dva stambena objekta na lokaciji u neposrednoj blizini novog Studentskog doma i bivšeg ’’Radoja Dakića’’ u Podgorici, gradi bez građevinske dozvole i šta je konkretno preduzelo da upozori odgovorne na Univerzitetu da tako ne postupaju?

Koje lice je u ime Univerziteta Crne Gore potpisalo Ugovor o izgradnji naznačenih stambenih objekata?

Koliko iznosi cijena građenja po 1m² stambenog i poslovnog prostora u gore navedenim objektima koja je ugovorena sa preduzećem Kroling - Danilovgrad kao izvođačem radova i kolika je ukupna ugovorena cijena, da li je izvođač radova izabran u Zakonu propisanom postupku, kako je zatvorena konstrukcija finansiranja izgradnje planiranih oko 600 stanova u navedena dva objekta i na koji način se isplaćuje cijena građenja izvođaču radova?

Koliki iznos lične participacije u cijeni stana je određen za buduće vlasnike, odnosno korisnike stanova, izraženo u evrima u 1m² i u procentu od ugovorene cijene, i da li će svih 600 stanova biti predmet raspodjele nastavnom kadru i zaposlenim na Univerzitetu? Da li će pravo na rješavanje stambenog pitanja pod povoljnim uslovima biti obuhvaćeni i saradnici u nastavi na Univerzitetu koji imaju zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, a njih je po mojim saznanjima najveći broj?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Milan Knežević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu, postavljam sljedeće


POSLANIČKO PITANJE

Na kojem zakonu, odnosno drugom propisu, temeljite pravnu mogućnost da zaposlenim u Kombinatu aluminijuma Podgorica i Rudnicima boksita Nikšić sugerišete da dobrovoljno raskinu radni odnos, a da im se unaprijed garantuje tretman lica koja su proglašena za tehnološki višak sa pravima koja Država zakonom garantuje onim radnicima koji u propisanom postupku zaista budu proglašeni za tehnološki višak?

U čemu vidite interes oko 2000 zaposlenih u KAP-u i RBN, kao i gdje nalazite širi društveni interes zbog kojeg ove radnike javno podstičete da dobrovoljno napuste posao, ako se ima u vidu da će im biti isplaćena nekoliko puta niža otpremnina od one koja je garantovana važećim Kolektivnim ugovorom i u KAP-u i u RBN, kao i da najveći iznos sredstava za te otpremnine obezbjeđuje Država, a ne većinski vlasnik KAP-a i RBN, koji je inače Zakonom i Kolektivnim ugovorom nosilac te obaveze?

Da li je u pitanju aktivnost sračunata samo u korist većinskog vlasnika KAP-a i RBN jer se preuzima njegova obaveza za isplatu otpremnine i vrši pritisak na zaposlene da napuste posao kako bi se broj zaposlenih u KAP-u i RBN drastično smanjio i time stvorile pretpostavke da sadašnji većinski vlasnik, uz druge poznate pogodnosti, ostvaruje ogroman ekstra profit, na štetu zaposlenih u KAP-u i RBN i na štetu interesa Crne Gore?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Milan Knežević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Šta Vlada planira da uradi sa imovinom upisanom kod Uprave za nekretnine – područna jedinica Žabljak u listu nepokretnosti br. 1113 K.O Žabljak I, kao državna svojina 1/1 (poznatija pod imenom vojno odmaralište Žabljak) površine 13.328m² na kojoj je izgrađeno osamnaest objekata, tipa bungalovi, veličine 16-24m², jedan pomoćni objekat – kotlarnica i restoran od 238m², koju je koristila i istom upravljala Vojna ustanova ''Ribnica'' Podgorica; a šta sa imovinom upisanom u listu nepokretnosti br. 199. K.O Žabljak I kao svojina Saveznog sekretarijata na narodnu odbranu 1/1 površine 20.616m² (nekadašnja vojna kasarna) koja se nalazi u neposrednoj blizini samog centra grada, napuštena i van upotrebe?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE

Koliko na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ima lica koja se vode kao nezaposlena, odnosno kao lica koja traže zaposlenje, prema podacima na dan postavljanja ovog poslaničkog pitanja?

Koliki je, od ukupnog broja nezaposlenih, broj nezaposlenih koji koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti, uz navođenje njihove starosne i kvalifikacione strukture, kao i podataka o tome za koliki vremenski period koriste novčanu naknadu, i to:

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste do tri mjeseca;

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste od 3-6 mjeseci;

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste od 6-8 mjeseci;

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste od 8-10 mjeseci;

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste od 10-12 mjeseci;

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste od 12-24 mjeseca;

  • broj nezaposlenih koji novčanu naknadu koriste preko 24 mjeseca;

  • broj nezaposlenih koji su pravo da koriste novčanu naknadu stekli sve do zaposlenja, odnosno do sticanja prava na penziju?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413735 Copyright :SNP CG,2007 Online :1859