EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Lista poslaničkih pitanja Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore
 

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru inostranih poslova , postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Molim Vas da mi odgovorite da li je nakon izjave (ispitivanja) koje je Predsjednik Vlade Crne Gore dao Tužilaštvu u Bariju 28. marta 2008.godine, koje se odnose na poznate optužbe o međunarodnom švercu cigareta, taj proces vezano za Premijera definitivno pravno okončan, ili je riječ o sudskom procesu koji će imati nastavak? Takođe me interesuje da li se u tom procesu apostrofiraju i neke druge ličnosti iz Crne Gore, a ako se pominju interesuje me kakav je njihov pravni status vezano za neku buduću aktivnost pravosudnih i tužilačkih organa u Italiji.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru inostranih poslova , postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

U dokumentu koji se odnosi na liberalizaciju viza za Crnu Goru, a koji ste Vi primili od predstavnika EU 28. maja 2008.godine, posebno se od Crne Gore traži da ''implementira relevantno zakonodavstvo o konfiskaciji imovine kriminalaca (uključujući odredbe kojima se reguliše aspekt prekograničnog kriminala)''.

Interesujeme da mi odgovorite da li se od Crne Gore konkretno traži da se za konkretna lica (koje EU naziva kriminalcima) i za konkretnu imovinu traži primjena relevantnog zakonodavstva o konfiskaciji, odnosno da li je vlastima u Crnoj Gori od bilo koga u EU do sada precizno konkretizovana materija koju pominje ovo poglavlje ''Mape puta''.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nadležnom ministru, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Kolika su dugovanjaVlade Crne gore po osnovu preuzetih i drugih obaveza za neizmirene zarade, naknade zarada, otpremnine, kao i povezivanje radnog staža radnicima preduzeća, odnosno privrednih društava sa sjedištem u Bijelom Polju?

U odgovoru navesti podatke o iznosu duga po svakomod ovih osnova, broj randika prema kojima te obaveze postoje, kao i nazive privrednih društava u kojima su zaposleni ili su bili zaposleni ovi radnici.

Kada i kako Vlada Crne Gore namjerava da izvrši ove obaveze?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Miomir Vojinović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187. stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Šta su Vlada Crne Gore, resorna ministarstva i Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja preduzeli u vezi sa zaštitom prava radnika Roben kuće Bijelo Polje, kao i zaštite prava partnera u sklopu realizacije projekta „Modernizacija kompaktnog trgovinskog centra“, s obzirom da je realizacija pomenutog projekta zaustavljena usled pokretanja optužnog predloga KT br. 147/2007 kod Osnovnog suda u Bijelom Polju?

Na koji način se može riješiti problem 142 zaposlena i bivša zaposlena Robne kuće Bijelo Polje, vezanza neisplaćene plate, neupisane akcije i nemogućnost da ostvare i ostala prava, koja su ostvarile njihove kolege zaposlene u sistemu Robnih kuća Beograd u Srbiji?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Miomir Vojinović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Kojim privrednim društvima i preduzetnicima je Vaše Ministarstvo, odnosno Uprava policije, izdala odobrenja za obavljanje djelatnosti zaštite po članu 18. Zakona o zaštiti lica i imovine, odnosno dozvola za všrenje zaštite po članu 24. istog Zakona, te koliko iznosi broj zaposlenih u tim privrednim društvima, a koji se bave poslovima zaštite lica i imovine, kao i koliko je tim privrednim drutšvima i preduzetnicima izdato odobrenja za nabavku vatrenog oružja po članu 13. Zakona, posebno za držanje, a posebno za nošenje oružja, shodno članu 33. Zakona? Odgovor prikazati tabelarno po privrednim društvima i preduzetnicima.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu ugovora o realizaciji subvencija između Vlade Crne Gore i kupaca Željezare Nikšić, koji je u ime Vlade potpisao ministar Branimir Gvozdenović, koliko ukupno iznose subvencije za utrošenu električnu energiju nikšićkoj Željezari od momenta potpisivanja kupoprodajnog ugovora, krajem 2006. godine do 31. maja 2008. godine, kao i koliki je iznos koji je kupcima direktno subvencioniran na teret Budžeta Crne Gore, a naplate Poreza na dodatu vrijednost Elektroprivredi u korist izmirenja Željezarinih dugova za struju?

Da li Vlada Crne Gore raspolaže podacima tj. projekcijama o tome koliko će ukupno iznositi preostale subvencije u periodu od 01.06.2008. godine, pa do isteka vremena trajanja investicionog programa 2011. godine, imajući u vidu odredbe kupoprodajnog ugovora sa kupcem Željezare, po kome je cijena električne energije za kupca određena u fiksnim iznosima po godinama, dok se cijena za sve ostale potrošače u Crnoj Gori mijenja, zavisno od promjena, tj. rasta cijene električne energije na svjetskom, odnosno crnogorskom tržištu?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187. i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu turizma i zaštite životne sredine postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Za koja pravna lica je Ministarstvo donijelo rješenje o obračunu naknade zbog zagašivanja životne sredie iz člana 2, 4. i 5. Uredbe Vlade o visini naknade, načinu obračuna i plaćanja naknade zbog zagađivanja životne sredine (Sl. List RCG br. 26/97, 9/00, 52/00 i Sl. List CG br. 33/08), i koliki je iznos ekološke naknade utvrđen za svako pravno lice pojedinačno od početka 2006. godine do sada?

Koliko je ekološke naknade po gore navedenom osnovu naplaćeno od početka 2006. godine do sada po svakom obvezniku pojedinačno?

Da li ima pravnih lica za koja nije donošeno rješenje Ministarstva o utvrđivanju naknade zbog zagađivanja sredine a pripadaju kategoriji zagađivača životne sredine, i ako ima, navedite razloge zbog kojih rješenje nije donošeno?

Koliko je do sada podnijeto prekršajnih prijava zbog neplaćanja ekološke naknade i po tom osnovu izrečeno prekršajnih kazni saglasno članu 9 Uredbe o visini naknade, načinu obračuna i plaćanja naknade zbog zagađivanja životne sredine?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Velizar Kaluđerović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187. i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu turizma i zaštite životne sredine postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li je i kada je Vlada Crne Gore donijela Program usklađivanja privrednih grana i granične vrijednosti emisija u vazduh i vodu, saglasno čl. 30. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. List RCG br. 80/2005)?

Koliko je do sada podneseno zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja u smislu čl. 6, 7. i 8. Zakona i od strane kojih operatera?

Koliko je do sada izdato integrisanih dozvola za rad postrojenja, kojim operaterima konkretno i na koje vrijeme, a kolikozahtjeva za izdavanje integrisane dozvole je odbijeno i iz kojih osnovnih razloga?

Šta je od strane nadležnog organa konkretno preduzeto protiv operatera koji do sada nisu podnosili zahtjev za izdavanje integrisane dozvole a trebali su, kao i protiv operatera čija postrojenja su počela rad prije stupanja na snagu ovog Zakona, a za koje ni po ranijim propisima nije postojala odgovarajuća dozvola?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Velizar Kaluđerović

 

Na osnovu člana 187. i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam poslaničko pitanje Vladi Crne Gore, odnosno njenom resornom ministarstvu

POSLANIČKO PITANJE

Da li je tačna informacija o tome da Vlada Crne Gore namjerava da restruktuira AD „Željeznica Crne Gore“, i napravi od nje nekoliko segmenata. Da li bi na taj način Vlada Crne Gore priznala da je sistem crnogorske željeznice, koji je uzgred poslovao sa gubicima, nesiguran i neefikasan, te da kao takva ne može ispuniti potrebe i zahtjeve modernog saobraćaja, ili je planirana dioba kompanije i uvod u privatizaciju pojedinih njenih djelova.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187. i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam poslaničko pitanje Vladi Crne Gore, odnosno njenom resornom ministarstvu

POSLANIČKO PITANJE

Da li je tačna informacija da su šefovi diplomatija Crne Gore i Hrvatske, gospoda Roćen i Jandroković, dogovorila da Hrvatska pruža konzularne usluge crnogorskim građanima u zemljama gdje Crna Gora nema diplomatsko – konzularna predstavništva.

Pitanje je u kontekstu ćinjenice da je još na snazi Memorandum o pružanju pomoći crnogorskim građanima od strane Republike Srbije, onamo gdje Crna Gora nema konzularno – diplomatska predstavništva, a isti važi do februara 2009. godine.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 2 i 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE


Koliko je u 2007. godini, ukupno uvezeno poljoprivrednih proizvoda - količinski i vrijednosno. Vrijednosti dati u odnosu na 10 najznačajnijih poljoprivrednih proizvođača (količinski i vrijednosno u odnosu na najznačajnije uvoznike poljoprivrednih proizvoda). Takođe je potrebno dostaviti ukupni iznos uvoza poljoprivrednih proizvoda za prvih 5 mjeseci u 2008. godini, kao i projekciju uvoza nadležnog ministarstva za 2008. godinu.

Odgovor od Predsjednika Vlade tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA PITANJE POSTAVLJENO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 2 i 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru finansija u Vladi Crne Gore, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Ko je vlasnik i ko je korisnik zemljšta obuhvaćenog lokacijom hotelskih kompleksa u Budvi, i to:

 • Hotela ''Avala'' Budva,

 • ''Montenegro'' Bečići – Budva,

 • ''Mediteran'' Bečići – Budva,

 • ''Belvi'' Bečići – Budva,

 • ''Splendid'' Bečići – Budva,

 • ''Maestral'' Miločer – Budva,

 • ''As'' Reževići – Budva.

Ko je bio vlasnik a ko korisnik predmetnog zemljišta prilikom prodaje navedenih hotela novim vlasnicima.

Da li na predmetnom zemljištu postoje potraživanja za povraćaj ili obeštećenje bivših vlasnika, i u kom obimu.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 2 i 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Milu Đukanoviću, postavljam sljedeće

PITANJE
Obrazloženje

Na koji način i kada će Vlada Crne Gore rješavati problem neisplaćenih otpremnina, doprinosa, zarada i drugih naknada, radnicima u Crnoj Gori za čijim radom je u periodu tranzicije prestala potreba, i posebno kada će Vlada postupiti po zahtjevu 210 radnika AD ''Industrija ležaja'' Kotor, s obzirom da svoja potraživanja za isplatu otpremnina zasnivaju i na pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Kotoru.

Odgovor od Predsjednika Vlade tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu saobraćaja u Vladi Crne Gore, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Svojevremeno je član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, gospodin Vojin Đukanović, saopštio da postoji spisak najvećih dužnika za utrošenu električnu energiju koji su iz reda biznismena, što znači onih bliskih vlasti.

Pošto taj spisak do danas nije objavljen želim da me kao poslanika obavijestite o sledećem:

 1. Koji su to biznismeni po imenu i prezimenu uz naznačenje firme – preduzeća čiji su vlasici;

 2. Da li je neko preduzeće u vlasništvu tih biznismena isključivano do sada sa niskonaponske mreže;

 3. Da li je protiv nekog od njih vođen sudski postupak radi naplate utrošene a neplaćene električne energije.

Odgovor dati i u pisanoj formi.

Poslanik,
Mijomir Perunović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu za ekonomski razvoj u Vladi Crne Gore, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

U Budžetu Crne Gore za 2008. godinu planirano je 7,35 miliona eura kaptialnih izdataka za sanaciju puteva u Crnoj Gori.

Interesuje me koliko je sredstava od tog iznosa namijenjeno za sanaciju i rekonstrukciju regionalnog puta Nikšić – Krstac odnosno Gornje polje – granica Republike srpske i kada se planira završetak tih poslova ili preciznije rečeno kada će ovaj regionalni putni pravac konačno biti asvaltiran.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Mijomir Perunović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, postavljam sledeće

POSLANIČKO P I T A NJ E

Šta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede preduzelo, i šta će preduzeti da ove godine prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda, posebno povrća, sa prostora Zete, Malesije, Lješkopolja i Bjelopavlića bude organizovaniji i povoljniji za same proizvođače i potrošače?

Potrebno je da date odgovor koje su to konkretne mjere i aktivnosti, a naročito:

 • na kojim lokacijama će se vršiti otkup povrća,

 • koje količine povrća po vrstama će biti otkupljene i po kojim cijenama,

 • koja ovlašćena preduzeća će vršiti otkup povrća i

 • na kojim lokacijama će se vršiti prodaja povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda?

Takođe je potrebno da date odgovor kako je i na koji način i po kojim cijenama organizovan otkup tržišnih viškova stočnog fonda?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Vuksan Simonović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu za ekonomski razvoj, postavljam sledeće

POSLANIČKO P I T A NJ E

Zbog čega nije završen postupak dodjele koncesija za izgradnju malih hidroelektrana na 43 vodotoka u Crnoj Gori i iz kojih razloga je poništen tender za 29 vodotoka, koji je bio raspisan u februaru mjesecu 2008.godine?

Detaljan odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik
Vuksan Simonović


ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

 

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413743 Copyright :SNP CG,2007 Online :1867